Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Όροι χρήσης - Architechnio

Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο www.architechnio.com. Ο παρών ιστότοπος  ανήκει στην ατομική επιχείρηση του Κωνσταντίνου Μουζακίτη με το διακριτικό τίτλο «Αρχιτέχνειο» (εφεξ’ ης « Αρχιτέχνειο»), που εδρεύει στην Κέρκυρα επί της οδού Ανδρέα Μάρμορα αρ. 2. To «Αρχιτέχνειο» παρέχει τις υπηρεσίες στους επισκέπτες του σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης και δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο, ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα του να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο www.architechnio.com συμφωνείτε πως αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης . Ο παρών ιστότοπος καθώς και το περιεχόμενο αυτού διέπεται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων και προστατεύεται από αυτήν.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, τρισδιάστατων και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού αυτής Κωνσταντίνου Μουζακίτη και προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα www.architechnio.com σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, εκμίσθωση, δανεισμός, μεταφορά, φόρτωση (download), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.architechnio.com με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς και γενικά κάθε είδους ενέργεια πάνω στα εμπορικά, καλλιτεχνικά και πάσης φύσεως αρχεία της επιχείρησης, ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του εν λόγω περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του δημιουργού Κωνσταντίνου Μουζακίτη.

Υποχρεώσεις επισκέπτη.

Ο επισκέπτης του ιστότοπου www.architechnio.com οφείλει να διαβάσει του παρόντες όρους χρήσης και σε περίπτωση διαφωνίας να μην κάνει χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Σε κάθε άλλη περίπτωση τεκμαίρεται ότι τους  έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. O επισκέπτης οφείλει να προστατεύει τον υπολογιστή του με τα κατάλληλα προγράμματα προστασίας από ιούς και κακόβουλα λογισμικά (antivirus και anti-spyware) και να φροντίζει για τη συχνή ενημέρωσή τους με τις τελευταίες εκδόσεις.

Ο επισκέπτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του παρόντα δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης της παραπλάνησης του κοινού ως προς την προέλευση του περιεχομένου των ιστοσελίδων. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο «Αρχιτέχνειο»  απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση από τον επισκέπτη των ιστοσελίδων, θα επισύρει τις αντίστοιχες νόμιμες αστικές ή/και ποινικές κυρώσεις.

Περιορισμός ευθύνης  

Η πλοήγηση και χρήση του διαδικτυακού ιστότοπου www.architechnio.com , γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη . Το «Αρχιτέχνειο» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου, ο διαδικτυακός ιστότοπός του να είναι ενημερωμένος και προστατευμένος από κακόβουλες επιθέσεις, χρησιμοποιεί δε προς τούτο σύγχρονα εργαλεία ασφαλείας. Παρόλα αυτά το «Αρχιτέχνειο» δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση και η υπηρεσία του παρόντα ιστότοπου διατίθεται «ως έχει».   Το «Αρχιτέχνειο» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση  τεχνικών ή άλλων ανωμαλιών ή σε περίπτωση μερικής ή ολικής μη διαθεσιμότητας της  ιστοσελίδας του. Το «Αρχιτέχνειο» δεν  μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει στον επισκέπτη εξαιτίας ή εξ αφορμής της χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.architechnio.com . Οι δε πληροφορίες, φωτογραφίες, σχέδια , τρισδιάστατες και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις κ.α. που εμπεριέχονται ή απεικονίζονται στον διαδικτυακό τόπο www.architechnio.com  δεν παρέχουν καμία σχετική εγγύηση άμεση ή έμμεση περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας τους και δεν συνιστούν συμβουλή άμεση ή έμμεση για την οποιαδήποτε χρήση τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμβουλή ή μελέτη του Κωνσταντίνου Μουζακίτη.

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο www.architechnio.com μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Τα «Αρχιτέχνειο» δεν εγγυάται πως οποιοδήποτε υλικό στον ιστοτόπο του είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Αλλαγές στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δύνανται να πραγματοποιούνται ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, ενώ το «Αρχιτέχνειο» δεν εγγυάται πως το υλικό του ιστότοπου θα παραμένει ενήμερο.

Το «Αρχιτέχνειο» δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο  άλλων ιστότοπων που πιθανώς συνδέονται με τον ιστοτόπο www.architechnio.com, μέσω συνδέσμων. Η χρήση τέτοιων συνδέσμων και των συνδεδεμένων ιστοτόπων γίνεται υπ’ ευθύνη του επισκέπτη.

Τροποποιήσεις.

Το «Αρχιτέχνειο» και ο Κωνσταντίνος Μουζακίτης έχουν δικαίωμα να  αναθεωρήσουν  τους Όρους Χρήστης του ιστοτόπου www.architechnio.com χωρίς ενημέρωση. Χρησιμοποιώντας τον ιστοτόπο συμφωνείτε πως δεσμεύεστε με την εκάστοτε εκδοχή αυτών των Όρων Χρήστης.

Γενικές Διατάξεις.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν ανακύψει εξαιτίας της χρήσης του παρόντος ιστότοπου ή και του περιεχομένου του ή εξ αφορμής αυτού, ορίζονται τα Δικαστήρια της Κέρκυρας.